pl en de

Polityka młodzieżowa - sprawozdanie zatwierdzone

Wszystkie działania przeprowadzone w ramach projektu dotyczyły tematyki aktywności obywatelskiej młodych ludzi, ich zaangażowania społecznego i politycznego. Dodatkowo poruszaliśmy także tematy dot. edukacji prawnej oraz edukacji obywatelskiej, co było szczególnie istotne ze względu na profil działań prowadzonych przez Fundację.

Celem głównym działań było zwiększenie aktywności w życiu publicznym i obecności w debacie publicznej młodych ludzi biorących udział w projekcie oraz zainteresowanie tematyką polityki na rzecz młodzieży osób, do których dotarliśmy poprzez jego realizację. W ramach przeprowadzonych działań udało się zrealizować zakładane cele projektu. 

Udało się nam także osiągnąć cele szczegółowe, wśród których można wyróżnić m.in. wymianę doświadczeń i wiedzy osób odpowiedzialnych za politykę samorządową i młodzieżą, wyposażenie uczestników w nowe narzędzia działania i wiedzę, a także pozytywny wpływ na ich rozwój liderski na poziomie postaw (pewność siebie, chęć angażowania się, uważność na potrzeby innych członków społeczności lokalnych i równieśniczych). Włączyliśmy także uczestników w poważną debatę polityczną dot. kształtu polityki na rzecz młodzieży na szczeblu krajowym i lokalnym, która toczyła się w przestrzeni publicznej w czasie realizacji projektu. Młodzi uczestnicy mieli możliwość włączenia się w tę dyskusję, rozmowy z kluczowymi politykami oraz wyrażania swojego zdania poprzez formułowanie argumentacji w czasie debat oraz finalnych rekomendacji z projektu.